Nyheter

Orienteringsmøte – Bybane over Bryggen eller i tunnel?

Foto: Emil Weatherhead Breistein / Magne Turøy (www.ba.no)

Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland var oppdragsgiverne for “Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane” og Tilleggsutredning 1 som skisserer en tunnelløsning for Bybanen rett øst for sentrum.

Onsdag 28. august 2019 kl. 19.00 på Litteraturhuset , Østre Skostredet 5-7, Møtelokale Alver

Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland var oppdragsgiverne for “Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane” og Tilleggsutredning 1 som skisserer en tunnelløsning for Bybanen rett øst for sentrum. De er også oppdragsgivere for denne utredningen. https://www.bryggensvenner.no/opplastinger/2019/08/19-v.1.0-Bybane-over-Bryggen-eller-tunnel-samfunns%C3%B8konomiske-betraktninger.pdf

Bybane mot Åsane er et samferdselsprosjekt (ikke et symbolprosjekt) med to alternative trasévalg: I dagen over Bryggen og Torget (referansealternativet) eller i tunnel rett øst for sentrum. Hoved-poenget er persontransport – til, fra og gjennom Bergen sentrum. Det sentrale spørsmålet her er: Hvilket alternativ er best i et samfunnsøkonomisk perspektiv?

Hovedforfatter og fagansvarlig for utredningen er Karl Rolf Pedersen, førsteamanuensis NHH.

Utredningen konkluderer med at

  • Anleggskostnadene (vidt definert) er lavere
  • Drifts- og vedlikeholdskostnadene er lavere
  • De reisende sparer tid
  • Støyproblemene er lavere
  • Den visuelle forurensingen er lavere
  • Risiko for liv og helse er lavere
  • Bidraget til utviklingen av annen trafikal infrastruktur er større
  • Dager med driftsstans er færre
  • Oppstart av drift kommer tidligere

Hvis vi summerer opp de kvantifiserte forskjellene mellom de to alternativene, får vi minst 2,7 milliarder kroner i tunnelalternativets favør. Trekker vi inn også andre samfunnsmessige effekter, er det sannsynlig at dette tallet dobles.

Vel møtt!