Vedtekter

Bryggens Venner, Bergen, har til formål å støtte arbeidet for en verdig bevaring av Verdenskulturminnet Bryggen som kulturhistorisk minnesmerke. Til å fremme sitt formål skal foreningen søke å spre informasjon og kunnskap om Bryggen. Midler søkes tilveiebrakt gjennom medlemskontingent, ved velvillige bidrag og på annen hensiktsmessig måte.

§2

Som medlemmer opptas enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og foreninger. Medlemmene betaler en årskontingent. Minimumskontingenten fastsettes av foreningens årsmøte. Livsvarig medlemskap utgjør 10 x årskontingenten.

§3

Foreningen Bryggens Venner ledes av et styre på inntil 5 – fem – medlemmer og med inntil 2 – to– varamedlemmer, som velges av foreningens årsmøte. Styremedlemmene velges for 3 år av gangen, dog så at etter første og annet år fratrer ett styremedlem etter loddtrekning. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når 3 – tre medlemmer er til stede. Avgjørelser skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder alene, eller 2 – to – styremedlemmers underskrifter.  Styret kan ansette forretningsfører eller annet lønnet personell – i den utstrekning det måtte vise seg nødvendig.

Bryggens Venner skal ha en valgkomité på 3 – tre medlemmer. To av disse velges for 3 år av gangen.  Siste leder av Bryggens Venner skal være medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen fremmer forslag til styre, valgkomité og 2 revisorer. Revisorene velges for 3 år av gangen. Forslagene gjøres kjent ved innkalling til årsmøte.

Styret i Bryggens Venner velger 2 representanter til styret i Stiftelsen Bryggen og 1 representant med varamedlem til Bryggens Museum).

§4

Forvaltningen av foreningens anliggender hører under styret. Styret skal ved hvert års avslutning fremlegge årsberetning og årsregnskap revidert av foreningens revisorer.

§5

Årsmøtet holdes hvert år innen første halvdel av juni etter innkalling av styret. Innkalling skjer med 14 dagers varsel.

Det påligger årsmøtet:

A. Å behandle styrets årsregnskap og årsberetning.

B. Å foreta valg av styremedlemmer.

C. Å foreta valg av 2 representanter til valgkomité.

D. Å foreta valg av 2 – to revisorer.

Årsmøtet kan, bortsett fra saker som er nevnt under pkt. A – D, kun treffe beslutninger om saker som er angitt i innkallingen. Ønsker et medlem en bestemt sak behandlet på årsmøtet, må meddelelsen om det være sendt styret to måneder før årsmøtet.

§6

Utenom årsmøtet avholdes medlemsmøter når styret finner det ønskelig.

§7

Årsmøtet og kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Alle avgjørelser på årsmøtet/medlemsmøtet skjer ved alminnelig flertall. Dog kan endringer i foreningens vedtekter eller foreningens oppløsning bare besluttes med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Alle medlemmer har ved votering 1 – en – stemme hver. Årsmøtet og medlemsmøtet ledes av foreningens styreleder.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst ¼ av det samlede antall medlemmer krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkallingen skal skje innen 1 – en – måned etter at kravet er fremstilt.

§8

Skulle foreningen bli oppløst, bestemmer et særskilt innkalt medlemsmøte hvorledes foreningens midler skal disponeres, under hensyntagen til foreningens formål og etter Riksantikvarens uttalelse.