Nyheter

Bybane til Åsane – tunnel eller dagløsning over Bryggen

Sterke krefter er i sving for å påvirke politikerne og opinionen til å parkere en tunnelløsning. Nå foreslår ikke kommunen lenger (ref. BT-illustrasjon) at biler skal gå over Bryggen, men vårt mål er fortsatt: Bryggen fri for bil, buss og bane. Bryggen skal videreutvikles og ikke bli en transportkorridor.  Nedenforståene mail med linker sendt til våre medlemmer inneholder viktig info.

Kjære Bryggevenner

Som dere vet, så har Bryggens Venner i flere år arbeidet for å unngå en bybane over verdensarvstedet Bryggen, og for å utvikle Bryggen i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen. Den har som mål å utvikle et sammenhengende fotgjengerprioritert byrom rundt Vågen. Gjennomgangstrafikk og overflateparkering skal fjernes, og det blir pekt på som spesielt viktig å «gjenopprette allmenningens romslige og funksjonelle forbindelse til vannet»

Godt hjulpet av media arbeider sterke krefter for å presse og splitte de politiske motstanderne av bybane over Bryggen. Selv verdensarven brukes som et argument selv om forslagene, slik de foreligger, ikke kan sammenlignes.

1. De tyske konsulentene av den foreløpige KUVA/HIA-Rapporten, del II MÅ forholde seg til det tunnelforslag som foreligger og sammenligne det med den tilpassede/foredlede dagløsning som fortsatt må bearbeides for ikke å true verdensarven.

https://xn--miljlftet-o8ab.no/globalassets/bybanen-til-asane/dokumenter/hia_bryggen-preliminary-report-il.pdf

Rapporten bør leses. En dagløsning over Bryggen er befengt med en rekke røde varsler, selv om mange fremstiller den som nærmest ufarlig for verdensarven. Røde markeringer for tunnelløsningen gjelder primært foreslått utgang ved Mariakirken og at grunnvann kan bli påvirket, bl.a. som følge av at traseen foreslås lagt dypt (-12 og 17 meter lavere enn jernbanetunnelen).

Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen har både overfor Bergen kommune/planleggerne og politikerne pekt på at den foreløpige tunnelutredningen skisserer en løsning som vanskelig lar seg gjennomføre og vært tydelige på at tunnelforslaget MÅ bearbeides for å kunne sammenlignes med dagløsningen.

2. Takket være at tung fagkompetanse har “meld seg” på frivillig basis har vi kunnet bearbeide/dokumentere våre forslag til løsning. På møte med bybaneplanleggerne 17.09.21 erkjente de at det faktisk er plass til å føre bybanen frem med innslag i Peter Motzfeldtsgate, og at tekst i deres presentasjon er “litt sleivete”. Vi mener at det er fullt mulig å utarbeide tunneltrase/utganger som er langt bedre for både Bergen og Bryggen, og har nedfelt våre vurderinger i et eget verdivurderingsnotat.
https://bryggensvenner.no/wp-content/uploads/2021/09/21-verdivurderingeroybnotat2021-26-09.pdf

3. Før møtet i Samferdselsutvalget sendte vi brev til Vestland fylke med våre kommentarer til saken både mht. grunnvannssenkning, merkostnader, rivning av bygg i Øvregaten, stigende havnivå, hastighet og ulemper i byggetiden. Slik vi forstår det, ble det ikke videreformidlet til politikerne. Dette er et viktig dokument  og gir et godt bilde av vårt syn og arbeidet som er gjort.
https://bryggensvenner.no/wp-content/uploads/2021/10/brevtilvestlandfylkehaugsdal63.pdf

Brevet fra Riksantikvaren til Vestland fylke datert 06.09.2021 gir også et bilde av hvorledes Riksantikvaren ser på saken.
https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=593441&documentId=988001
Brevet tolker vi som at:
– Riksantikvaren er negativ til bybane foran Bryggen, og vil ha den i tunnel av hensyn til verdensarvverdiene.
– Det er en forutsetning at begge alternativene er likt utredet og kan sammenlignes.
– Riksantikvaren mener at tunnelalternativet er mangelfullt utredet og at bedre tilkomsttunneler er silt bort underveis i prosessen.
– De vil som øverste kulturminnemyndighet ta over dersom dette ikke går klart frem av den politiske saken.

Vi er glad for at mange av våre medlemmer også engasjerer seg.  Flertallet av politikerne i bystyret, bergenserne og beboerne i Åsane er fortsatt imot bybane over Bryggen. Vi stoler på at våre bystyrepolitikere nå ikke lar seg presse og svikter sine velgere. Det er de som nå kan sikre at Bergen får en tunnelløsning som er god for både Bryggen og Bergen.

Med Bryggehilsen

Bryggens Venner